Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju ONZ – konferencja Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju zorganizowało konferencję upowszechniającą wiedzę i partnerstwo w zakresie Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych pn. Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.

Agenda ONZ składa się z 17 celów rozwojowych, które 193 państwa w 2015 r. zobowiązały się zrealizować do 2030 r. Zgodnie z Agendą 2030, wysiłek modernizacyjny powinien koncentrować się na wyeliminowaniu ubóstwa we wszystkich jego przejawach, przy równoczesnym dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w jego trzech wymiarach - gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Celami ONZ w ramach Agendy 2030 są:
 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie,
 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo,
 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt,
 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie,
 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt,
 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi,
 7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie,
 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi,
 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność,
 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami,
 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu,
 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji,
 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom,
 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony,
 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej,
 16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu,
 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Ministerstwo Rozwoju uznało, że realizacja celów Agendy wymaga zaangażowania biznesu i organizacji pozarządowych dlatego zainicjowało Partnerstwo na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Konferencja skupiła się na przedstawieniu światowych trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju, które omówił m.in. przedstawiciel Global Compact UN Network Poland oraz efektach aktywności (projektach) firm i organizacji w tym zakresie zrealizowanych w partnerstwie. Do Partnerstwa dołączyły w trakcie konferencji kolejne firmy i instytucje. W wydorzeniu brała udział Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ.
 
(KP)