Delegacja OECD z wizytą w OPZZ

W dniach 6-8 grudnia br.  przebywała w Polsce misja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która przygotowuje cykliczny raport nt. stanu polskiej gospodarki  - Peter Jarret – szef wydziału studiów krajowych w departamencie ekonomicznym OECD, Nicola Brandt – szef zespołu ds. Polski i Francji oraz Pierre Guerin – ekspert w zespole ds. Polski i Francji.

Przedstawiciele OECD zwrócili się z prośbą o spotkanie z przedstawicielem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i jako temat rozmowy wskazali: jak związki zawodowe postrzegają dużą liczbę pracowników-imigrantów w Polsce.

8 grudnia br. z przedstawicielami OECD spotkał się dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ – Bogdan Grzybowski, który podkreślił, że w związku z obserwowanym znaczącym wzrostem cudzoziemców pracujących w Polsce, w dniu 27 września br.  Rada OPZZ przyjęła stanowisko w sprawie polityki migracyjnej. Zdaniem Rady OPZZ, w związku z unieważnieniem w marcu 2017 r., przyjętego w 2012 roku przez polski rząd dokumentu wyznaczającego główne kierunki polityki migracyjnej, jak również biorąc pod uwagę doświadczenia OPZZ w organizowaniu pracowników migrujących, istnieje pilna potrzeba wypracowania długoterminowej, sprawiedliwej i zrównoważonej polityki migracyjnej, która służyłaby interesom pracowników, gospodarki i samym emigrantom. B. Grzybowski poinformował przedstawicieli OECD o głównych rekomendacjach, jakie zdaniem OPZZ powinny znaleźć się w przyszłej polityce migracyjnej Polski.
B.G.