Prezydium OPZZ

28 listopada w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ. Zgodnie z przyjętą praktyką spotkanie otworzył przewodniczący Jan Guz, informując zebranych o działaniach kierownictwa i biura OPZZ  podejmowanych od ostatniego posiedzenia Prezydium (18 października br.).

Po zapoznaniu się z informacją służb finansowych centrali, Prezydium podjęło uchwałę  w sprawie wyboru biegłego do badania bilansu OPZZ  oraz uchwaliło plan przychodów i preliminarz wydatków OPZZ na działalność statutową w roku 2018.

Wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski przekazał informację o aktualnym stanie kampanii wyborczej w radach powiatowych i wyborach członków Rad Wojewódzkich i Wojewódzkich Komisji Rewizyjnych OPZZ oraz przygotowań do IX Kongresu OPZZ. Przeprowadzono dyskusję w sprawie zmian w Regulaminie określającym kompetencje oraz zasady organizacji i  funkcjonowania struktur terytorialnych OPZZ, w tym sposób ustalania składów organów tych struktur. Rozmawiano także o szczegółowych  zasadach i trybie powoływania i odwoływania przewodniczących i wiceprzewodniczących tych struktur. Prezydium przyjęło stosowne uchwały w tym zakresie.
Przedstawiciele kierownictwa centrali omówili działalność OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego. Wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski i dyr. Paweł Śmigielski przedstawili propozycję strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w zakresie dotyczącym ich wynagrodzenia urlopowego. Przewodniczący Jan Guz poinformował o:

- przekazaniu i rekomendowaniu Radzie, zgodnie z rekomendacją Prezydium z dnia 18 października br., projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy;
- przyjęciu wstępnego projektu stanowiska w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego;
- rekomendowaniu zmian w Regulaminie pracy Rady Dialogu Społecznego i Biura RDS;
- pozytywnej odpowiedzi wicepremiera, ministra finansów, na pokrywanie z budżetu państwa składek afiliacyjnych w organizacjach dialogu europejskiego;
- piśmie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kierowanym do wicepremiera M. Morawieckiego i ministra Kamińskiego w sprawie przestrzegania procedur konsultacji aktów prawnych;
- piśmie skierowanym do członków Rady Ministrów, szefów urzędów i  instytucji państwowych w sprawie przestrzegania zasad konsultacji aktów prawnych i kierowania ich do zaopiniowania do  reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych;
- prezydenckim  projekcie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
- przesłanym, w dniu 9 listopada,  projekcie ustawy o jawności życia publicznego, w której związki zawodowe i organizacje pracodawców zostały uznane za organizacje lobbingowe. Projekt ustawy nie został skonsultowany z partnerami społecznymi. Zostało to zasygnalizowane przez przewodniczącego OPZZ podczas ostatniego posiedzenia plenarnego RDS z udziałem Prezydenta RP;
- przesłaniu, w dniu 22 listopada, podsumowania programu prac Rady Dialogu Społecznego za okres przewodniczenia Henryki Bochniarz;
- przesłaniu, w dniu 27 listopada, projektu zmian w regulaminie pracy Rady Dialogu Społecznego i Biura RDS.
Po wysłuchaniu rekomendacji wiceprzewodniczącego A. Radzikowskiego, Prezydium przyjęło uchwały w sprawie zawarcia umowów na realizację projektów  pt.: „ Between red and teal – inclusive management models in chemical industry (Pomiędzy czerwienią a turkusem – inkluzywne modele zarządzania w przemyśle chemicznym)  oraz „Standing for the future: Promoting board level employee representation as early information and consultation mechanism and joint framework for decision making process in the sector of agriculture and food processing (Promowanie reprezentacji pracowników na poziomie zarządu jako mechanizmu informacji i konsultacji oraz wspólnych ram dla procesu podejmowania decyzji w sektorze rolnictwa i przetwórstwa żywności)".

Przewodniczący Jan Guz i dyr. Norbert Kusiak omówili stan realizacji uchwały Prezydium z 18 października br. w sprawie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 r. i przeprowadzonej przez OPZZ akcji: „Odmrożenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". Pismo skierowane do wicepremiera, ministra rozwoju i finansów w sprawie odmrożenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostało podpisane przez blisko 1700 organizacji związkowych OPZZ i obywateli.

Wiceprzewodnicząca Wiesława Taranowska omówiła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tzw. 30-krotność).

Jan Guz przedstawił stan prac nad podziałem majątku Funduszu Wczasów Pracowniczych Spółka z o.o. pomiędzy współudziałowców. Prezydium przyjęło rekomendację w sprawie tego podziału.

Prezydium OPZZ przyjęło ponadto następujące uchwały:

- w sprawie nadania, na wniosek Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rafinerii i Petrochemii w Płocku, zbiorowej honorowej odznaki „Za zasługi dla OPZZ" I stopnia dla Międzyzakładowego Branżowego Związku Zawodowego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen S.A. w Płocku z okazji jubileuszu 25 – lecia tej organizacji;
- w sprawie przyjęcia do OPZZ, na wniosek Rady OPZZ województwa dolnośląskiego, Związku Zawodowego Pracowników Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz Firm Pracujących na Rzecz TP „Błękitna Linia" w Legnicy;
- w sprawie przyjęcia do OPZZ, na wniosek Rady OPZZ województwa dolnośląskiego, Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej w Wałbrzychu;
- w sprawie przyjęcia do OPZZ, na wniosek Rady OPZZ województwa dolnośląskiego, Międzyzakładowego Związku Zawodowego „Pocztowiec" Pracowników Poczty Polskiej we Wrocławiu.
BP OPZZ