Wojewódzkie RDS-y powinny mieć większy głos w sprawie Polityki Surowcowej Państwa

Kolejne posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 7 grudnia 2017 r., było poświęcone dyskusji na temat projektu strategicznego SOR: Polityka Surowcowa Państwa.
 
Polityka Surowcowa Państwa dotyczy budowy sprawnego i efektywnego systemu zarządzania i gospodarowania wszystkimi rodzajami kopalin i surowców mineralnych w całym łańcuchu wartości oraz posiadanymi przez Polskę zasobami. Wspiera przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym. Narzędziem do realizacji Polityki Surowcowej Państwa będzie zreorganizowana służba geologiczna.
 
Projekt Polityki Surowcowej Państwa został przyjęty przez Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Surowcowej Państwa i czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów. Oparty jest na dziewięciu podstawowych filarach. W najbliższym czasie planowanych jest szereg konferencji regionalnych, których celem jest pogłębienie trwającego procesu konsultacji społecznych.    
 
OPZZ w dyskusji zwróciło uwagę na konieczność ochrony przez rząd kluczowych dla polskiej gospodarki złóż, także poprzez prowadzenie skutecznej polityki na forum Unii Europejskiej. Przypomniało postulat likwidacji podatku od kopalin (tzw. podatku miedziowego) oraz wyraziło zaniepokojenie zmniejszającą się liczbą odwiertów gazu ziemnego, co negatywnie wpływa na rozwój PGNiG SA oraz skutkuje redukcją zatrudnienia i utratą przez spółkę wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wskazało także na potencjał polskich jednostek naukowo-badawczych w realizacji zadań zapisanych w projekcie Polityki Surowcowej Państwa. Zaproponowało ponadto włączenie w proces regionalnych konsultacji Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, co spotkało się z pozytywną reakcją strony rządowej, która zaakceptowała ten wniosek.
 
W najbliższym czasie odbędzie się kolejne posiedzenie Zespołu poświęcone polityce surowcowej. Do udziału w pracach zostanie zaproszony Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa.
 
W drugiej części obrad przyjęto stanowisko Zespołu w sprawie przedłużenia prac doraźnego zespołu problemowego ds. SOR. Biorąc pod uwagę, że doraźny Zespół został powołany na okres do 31 grudnia 2017 roku, Zespół zwrócił się z wnioskiem do Prezydium RDS o przedłużenie działań Zespołu o kolejny rok tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku w celu kontynuowania dialogu z resortami odpowiedzialnymi za wrażanie SOR.
 
W posiedzeniu uczestniczył Norbert Kusiak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ.
 
(nq)